Menu

Kontakt
Obec Sľažany

Dlhá 90
951 71 Sľažany Telefón: 037/630 22 11
Fax: 037/630 24 24
E-mail: obecslazany@stonline.sk

BlueBoard.cz
Meniny na web

Informácia o začatí  správneho konania

Read morepublikoval: OcÚ|publikované 9. 3. 2017


Hromadný odber krvi

MS SČK Sľažany uskutoční dňa 24. marca 2017 v spolupráci s mobilnou jednotkou NTS hromadný odber krvi v KD Sľažany v čase od 8:00 - 11:00 hod.
na ktorý pozývame darcov ako aj prvodarcov.


Read morepublikoval: Výbor MS SČK |publikované 2. 3. 2017                                                


Beh oslobodenia Sľažany

Memoriál sa koná na počesť oslobodenia obce 28.3.1945.
Organizátor pretekov: Obec Sľažany
Termín pretekov: 8.4.2017 (sobota) v Sľažanoch
Kategórie:
Žiaci a žiačky MŠ                                         100 m
Žiaci a žiačky 1. a 2. roč. ZŠ                       200 m
Žiaci a žiačky 3. a 4. roč. ZŠ                       300 m
Žiaci a žiačky 5. a 6. roč. ZŠ                       600 m
Žiaci a žiačky 7., 8., 9. roč. ZŠ                 1000 m
Dorastenci a dorastenky 15 až 19 roč.     3000 m
Rekreační bežci                                         3000 m

Povrch trate: cestný beh, asfalt, trať v uliciach obce Sľažany
Prezentácia pretekárov: pri OÚ Sľažany od 9:00 h
Štartovné: 0 €
Štart a cieľ: pri budove obecného úradu v obci Sľažany

Časový rozpis:
9:00 - 10:00    prezentácia pretekárov
10:00 hod       štart žiackych kategórií jednotlivo. Začínajú vždy chlapci a následne pretekajú dievčatá.
10:00 hod       MŠ chlapci-dievčatá
10:15 hod       1. a 2. ročník ZŠ       
10:30 hod       3. a 4. ročník ZŠ        
10:50 hod       5. a 6. ročník ZŠ       
11:10 hod       7., 8. a 9. ročník ZŠ   
11:30 hod       dorastenci 15 až 19 
12:00 hod       rekreační bežci
VYHODNOTENIE PRETEKOV - po ukončení všetkých kategórií

Read morepublikoval: OcÚ |publikované 12. 2. 2017                                                


Informácia o začatí  správneho konania

Read morepublikoval: OcÚ|publikované 9. 2. 2017


Informácia

Informácia (208 kB, formát pdf)

Read morepublikoval: OcÚ|publikované 27. 1. 2017


Daň z nehnuteľností a daň za psa

Obecný úrad v Sľažanoch upozorňuje občanov, že v prípade akýchkoľvek zmien vo vlastníctve nehnuteľností v predchádzajúcom roku 2016 sú povinní podať na obecnom úrade priznanie k dani z nehnuteľností, a to v lehote do 31. januára 2017.

Priznanie sa podáva pri nadobudnutí nehnuteľnosti, pri predaji, darovaní, dedení nehnuteľnosti,  ako aj v prípade zmeny druhu pozemkov, zmeny v spôsobe užívania stavieb atď..

Osobitne upozorňujeme daňovníkov na povinnosť podať daňové priznanie na zánik daňovej povinnosti, čo málokto robí. V prípade nepodania takéhoto priznania je daň vyrubovaná aj na nasledujúce obdobie.

Ak ste nadobudli psa, ste povinní podať aj priznanie k dani za psa, nakoľko táto daň je súčasťou štvordane vyrubovanej spoločným rozhodnutím s daňou z nehnuteľností. V prípade, že už psa nevlastníte je vašou povinnosťou ho odhlásiť.

Priznanie k dani z nehnuteľností a k dani za psa sa podáva na tlačive Ministerstva financií SR, ktoré si môžete  vyzdvihnúť na obecnom úrade. Zo zákona musí byť podpísané daňovníkom. Je nevyhnutné, aby si v prípade akejkoľvek zmeny daňovník priznanie podal.

Read morepublikoval: OcÚ |publikované 17. 1. 2017                                                


Informácia o začatí správneho konania

Read morepublikoval: OcÚ|publikované 10. 1. 2017


PF 2017

Read morepublikoval: OcÚ |publikované 22. 12. 2016                                               


Stránky vo výstavbe / Rekonštrukcia

Stránky vo výstavbe / Rekonštrukcia

Read morepublikoval: OcÚ                                            


Hodový futbalový turnaj o pohár starostu

HODOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE SĽAŽANY

V sobotu 10. septembra 2016 sa na ihrisku Obecného futbalového klubu v Sľažanoch konal tradičný HODOVÝ FUTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE SĽAŽANY.
Turnaja sa zúčastnilo 5 družstiev, ktoré sa umiestnili nasledovne:

  1. FC JAVOR
  2. FC HRABINA
  3. FC LÚKY
  4. FC HASIČI
  5. FC PAŽIŤ

Najlepší brankár „Cena Jána Gombára“: RADOSLAV GUBRIANSKY (FC HRABINA)
Najlepší strelec: IVAN KABÁT (FC JAVOR)
Najlepší hráč: IGOR ELIAŠ (FC JAVOR)

Futbalové zápasy rozhodovali  Ján Kováč Dominik Pružinský. Ďakujeme im za ochotu a čas. Naše poďakovanie za technickú a odbornú pomoc patrí aj Ing. Jánovi Pacherovi,  p. Petrovi Vicianov a Mgr. Stanislavovi Pacherovi, ktorý celé podujatie aj vtipne a pohotovo moderoval.
Súčasťou podujatia bola súťaž v kopaní penált. Najúspešnejšími strelcami boli:

  1. Richard Minár
  2. Peter Šimon
  3. Ľuboš Javorček

Sú to mladí hráči OFK, srdečne im blahoželáme.

Podujatie sa uskutočnilo vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ďakujeme.

Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k príprave a priebehu Hodového futbalového turnaja 2016, ktorý bol obohatením tohtoročných hodových slávností v obci.

Read morepublikoval: OcÚ |publikované 20. 9. 2016                                                


Informácia

Informácia (302 kB, formát pdf)

Read morepublikoval: OcÚ|publikované 25. 7. 2016


Prísnejšie postihy za nelegálny odber energií

Oznámenie (275 kB, formát pdf)

Read morepublikoval: OcÚ |publikované 12. 7. 2016                                                


Informácia o začatí správneho konania

Read morepublikoval: OcÚ|publikované 8. 3. 2016


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Takto sme volili v našej obci
V sobotu  5. marca 2016 sa konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Prinášame Vám výsledky hlasovania v obci Sľažany.
Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1401
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 941
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 Zák.č. 180/2014: 911
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 1
Počet platných odovzdaných hlasov: 907

Počet platných odovzdaných hlasov pre každú politickú stranu alebo koalíciu:
Read morepublikoval: OcÚ |publikované 7. 3. 2016


Informácia

Informácia (263 kB, formát pdf)

Read morepublikoval: OcÚ|publikované 4. 2. 2016


Bytovky v Sľažanoch alebo Luník IX

V našej obci máme 5 bytových domov, v ktorých je 24 bytových jednotiek s približne 70 obyvateľmi.
Toto je ich vizitka. V obci žije 1700 obyvateľov, keby to takto riešil každý, obec by bola zasypaná odpadom. Podotýkame ešte, že dve bytovky, ktoré majú vchody z Dolnej ulice majú svoje smetné nádoby pri bytových domoch, čiže toto je zrejme odpad len z 3 bytoviek.

Nevieme si predstaviť, že by to takto vyzeralo pred každým rodinným domom pri smetnej nádobe. Zatiaľ čo majiteľom rodinných domov záleží na tom, ako to pri ich dome vyzerá, „bytovkári“ sa tým netrápia.

Pracovníci obce kľudne môžu pol dňa čistiť a zbierať odpadky po celom parkovisku. Keby to museli robiť nájomníci bytov, určite by sa správali inak. Toto sa nestalo po prvýkrát. V kontajneroch boli už vyhodené aj pneumatiky.

Je vôbec možné, aby mladé rodiny dokázali robiť neporiadok, akoby tam žili neprispôsobiví občania?

Pri bytovkách bolo vybudované pekné poplastované oplotenie, detské ihrisko. Všetko je už minulosťou. „Svojpomocne“ si to všetko zničili. Ako ďalej?

Read morepublikoval: OcÚ |publikované 13. 1. 2016


Záverečné stanovisko

Read morepublikoval: OcÚ|publikované 5. 1. 2016


Informácia

Obec Sľažany zastúpená starostom Ing. Jozefom Magátom  v súlade s § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že obci bolo dňa 05.01.2015 doručené  Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
„Regionálna integrovaná územná stratégia Nitrianskeho kraja na roky 2014 - 2020“.

Obec je povinná do 3 pracovných dní od doručenia záverečného stanoviska o tomto informovať verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Dokumenty sú zverejnené aj na webovom sídle ministerstva: http://enviroportal.sk/sk/e ia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-nitrianskeho-kraja-na-roky-201

Read morepublikoval: OcÚ|publikované 5. 1. 2016


Voľby do Národnej rady SR 2016 - zverejnenie elektronickej adresy

Voľby do Národnej rady SR 2016 - zverejnenie elektronickej adresy

Obec Sľažany v súvislosti s konaním volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré budú dňa 5.marca 2016, zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie starostovi obce:

obecslazany@stonline.sk

Read morepublikoval: OcÚ|publikované 10. 12. 2015


Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Sľažany na roky 2014 - 2020

Read morepublikoval: OcÚ|publikované 26. 11. 2015


Informácie pre voliča

Read morepublikoval: OcÚ|publikované 16. 11. 2015


Sadzobník úhrad

Sadzobník úhrad (379 kB, formát pdf)

Read morepublikoval: OcÚ|publikované 28. 10. 2015


Informácia o začatí  správneho konania

Read morepublikoval: OcÚ|publikované 15. 10. 2015


Informácia o začatí  správneho konania

Read morepublikoval: OcÚ|publikované 6. 10. 2015


Informácia o začatí  správneho konania

Read morepublikoval: OcÚ|publikované 16. 9. 2015


Oznámenie o demontáži

Read morepublikoval: OcÚ|publikované 29. 7. 2015


Ako nakladať s odpadom

Obecný úrad v Sľažanoch opätovne upozorňuje občanov, že do zmesového komunálneho odpadu nepatrí biologicky rozložiteľný odpad.

Čo je biologicky rozložiteľný odpad?
Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov.

Je ním teda ten „klasický“ zelený odpad, medzi ktorý patria napr. kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletá burina, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zelenina, piliny, drevná štiepka, hobliny, drevný popol.

Ale je ním aj ten „kuchynský odpad“, ktorým sú napr. šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinka z orecha, vlasy, chlpy, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použitá papierová vreckovka a servítok, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu a pod., vrátane jedlých olejov a tukov.
            Žiadame občanov, aby predovšetkým odpad zo záhrad nedávali do zberných nádob a do vriec pri nádoby. Na základe zmluvy so spoločnosťou SITA SLOVENSKO nie je možné biologicky rozložiteľný odpad odoberať spoločne s komunálnym odpadom.

V našej obci najmenej 50% obyvateľov kompostuje biologicky rozložiteľný odpad. Pre samotných obyvateľov je to ekonomicky nenáročné. Ak ale dáte bioodpad do komunálneho odpadu, zaplatíme to všetci.

Čo sa týka opílených konárov zo stromov a kríkov, tieto je možné  uskladniť na určenej ploche pri ČOV, treba to však vopred nahlásiť na OÚ. Medzi konáre zasa nepatrí komunálny odpad, ako tam často nachádzame.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Read morepublikoval: OcÚ |publikované 15. 7. 2015


V obci máme kamerový systém

Na základe poskytnutej dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2014 bola obci poskytnutá dotácia na vybudovanie I. etapy Kamerového systému. Celková výška dotácie bola 10 000 €. Osadené sú  4 kamery, ktoré monitorujú vstupy do obce a centrum obce.

V roku 2015 sme podali žiadosť na II. etapu Kamerového systému, kde sme boli tiež úspešní. Bola nám pridelená dotácia 7 000 €. Kamery budú osadené na zostávajúce vstupy a priestranstvá.

Hlavným cieľom projektu je „podchytiť“ frekventované lokality, kde dochádza najčastejšie k porušeniu zákona, či ku kritickým dopravným situáciám a tým znížiť reálnu mieru páchania trestných činov a priestupkov na minimálnu hranicu.

Read morepublikoval: OcÚ |publikované 13. 7. 2015


Mor včelieho plodu

      Obec Sľažany zastúpená starostom Ing. Jozefom Magátom oznamuje chovateľom včiel, že dňa 1.6.2015 bolo obci doručené NARIADENIE Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitre o opatreniach na zdolanie a zabránenie šírenia nebezpečnej nákazy včelieho plodu - MOR VČELIEHO PLODU.
      Za ohnisko nákazy je vyhlásené  stanovisko včiel v obci Velčice. Naša obec spadá do ochranného pásma, kde je potrebné vykonať nasledovné opatrenia:
- vykonať prehliadku všetkých včelstiev v ochrannom pásme so zameraním na mor a hnilobu včelieho plodu,
- z klinicky pozitívnych a podozrivých včelstiev vziať materiál na laboratórne vyšetrenie.
Zakazuje sa:
- premiestňovanie, predaj a nákup včelstiev v ohnisku a v ochrannom pásme do zániku nákazy.

Uvedené opatrenia je potrebné dodržiavať v plnom rozsahu až do ich odvolania.

Read morepublikoval: OcÚ |publikované 1. 6. 2015


Poďakovanie

Vážení spoluobčania,

dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým tým, ktorí sa dňa 15. novembra 2014 zúčastnili volieb do orgánov samosprávy, i keď účasť v našej obci bola len 36% (v roku 2010 sa volieb zúčastnilo 1 079 občanov, čo predstavuje 77,45%). Pripisujem to tej skutočnosti, že na funkciu starostu som kandidoval sám.
Tým, ktorí sa volieb zúčastnili ďakujem za prejavenú dôveru a podporu na ďalšie štyri roky. Chcem sa poďakovať aj v mene novozvolených poslancov Obecného zastupiteľstva v Sľažanoch. 

Budeme sa snažiť aj v tomto volebnom období urobiť pre našu obec čo najviac užitočných rozhodnutí a obec čo najviac zveľadiť vo všetkých smeroch. I keď nie je v našich silách vyhovieť úplne každému, budeme sa snažiť o maximum.

Ešte raz Vám srdečne ďakujem v mene svojom, ako aj v mene poslancov Obecného zastupiteľstva v Sľažanoch.

Read morepublikoval: Ing. Jozef Magát |publikované 21. 11. 2014


Výsledky komunálnych volieb v obci Sľažany

Počet osôb zapísaných v zozname voličov                                 1427
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky                                    514

Účasť voličov vo voľbách 36%.

Za starostu obce bol zvolený Jozef Magát, Ing. SMER - sociálna demokracia  477 platných hlasov.

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

1. Beáta Karáčová, Mgr.            SMER -  sociálna demokracia       401 platných hlasov
2. Rastislav Barta                       SMER -  sociálna demokracia       388 platných hlasov
3. Miroslav Novota                     SMER -  sociálna demokracia        312 platných hlasov
4. Peter Vician                             nezávislý kandidát                      289 platných hlasov
5. Juraj Gombár, Ing.                SMER - sociálna demokracia         267 platných hlasov
6. Peter Ďurica                           SMER - sociálna demokracia         262 platných hlasov
7. Zuzana Koprdová, Mgr,         SMER - sociálna demokracia         256 platných hlasov
8. Mariana Tullová, Ing.             Kresťanskodemokratické hnutie   253 platných hlasov
    Bc., PhD.
9. Emília Šranková, Mgr.            SMER - sociálna demokracia          221 platných hlasov

Náhradníci-kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

1. Jozef Huňady                         Kresťanskodemokratické hnutie   192 platných hlasov
2. Vojtech Kozla, Mgr.                Kresťanskodemokratické hnutie   169 platných hlasov
3. Emil Valent, Ing.                     SMER - sociálna demokracia         164 platných hlasov

Výsledky komunálnych volieb (229 kB, formát pdf)

Read morepublikoval: OcÚ |publikované 18. 11. 2014


Voľba prezidenta Slovenskej republiky

Voľba prezidenta Slovenskej republiky
Výsledky za obec Sľažany

Druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konalo 29. marca 2014. V obci Sľažany bol zriadený jeden volebný okrsok.

Celkový počet voličov zapísaných v zozname 1391
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili voľby 740
Počet platných hlasov 735
Počet neplatných hlasov 5

Kandidát počet hlasov podiel
Robert FICO, doc.JUDr., CSc., 456 62,04 %
Andrej KISKA, Ing. 279 37,95 %

Volebná účasť v obci 53 %.

Read morepublikoval: OcÚ |publikované 9. 4. 2014

 


aktualizované 09.03.2017                                                            staršie príspevky >>
Návštevy
Celkom Dnes Online
Počasie
© 2010 Design AKery